Тијанија

Видимо се у Тииииијааању…


Поставите коментар

Не ускрати Живот

Н е    у с к р а т и    Ж и в о т

Никада, никада, никада,
никада, никада,
никада,
никоме, никоме, никоме,
никоме, никоме,
никоме,
н е
у с к р а т и
Р е ч!!!

Д а в а њ е

И Бог рече:
Колико ти дадох, толико ми врати!
Мораш, човече, и ти нешто дати!

Ватра неће да пече,
нити из Праискона да запламти,
ако белутке не почнеш ударати.

davanje

Advertisements


Поставите коментар

Онопосвета

О Н О П О С ВЕ Т А

Посвећено чуварима Висина
Народу О р л о в а
Господарима небеских путева
Прапрецима Слободних

И нашим поглавицама-
Праоцу Јавствославу
И прамајци Тивствослави

Који су одувек и заувек Једно
На брду Ор-лова
И врху Тамница

Понад Тијања лековитог
У срцу Ти-ја-ни-је унутарње
Унутарње Тијаније у срцу

Посвећено чуварима Висина
Народу Ор-ло-ва
Кроз које лако
И без спорине снене
Љубим Душу Васељене


Поставите коментар

Народу Орлова

Н а р о д у   О р л о в а

Посвећено чуварима Висина
Народу О р л о в а
Господарима небеских путева
Прапрецима Слободних

И нашим поглавицама-
Праоцу Јавствославу
И прамајци Тивствослави

Који су одувек и заувек Једно
На брду Ор-лова
И врху Тамница

Понад Тијања лековитог
У срцу Ти-ја-ни-је унутарње
Унутарње Тијаније у срцу

Посвећено чуварима Висина
Народу Ор-ло-ва
Кроз које лако
И без спорине снене
Љубим Душу Васељене


1 коментар

Исцелитељева усклична песмА

И с ц е л и т е љ е в а    у с к л и ч н а    п е с м А

В и д и м  предивно бљештаво светло
у  Срцу срца мога унутарњег бића.
Знам, осећам и  в и д и м  исто светло
што зрачи из Срца срца Васељене.
Некада су била заједно.
Некада су била Једно.
Густа  тама  н е з н а њ а  скрила  је  танане
нити  и с т о с т и, и с т о с т и  два Срца.

Изван свега
ж е л и м – не желим,
ж е л и м – н е ж е л и м,
желим – н е ж е л и м,
да спојим светла ова два Срца.

Тихујем, тихујем,
путујем, путујем,
Расковником и Метлом,
раскивам и бришем
сене и сене и опсене.

На Путу брисања – спајања,
Додиром – Намером, исцељујем:
К р е м е н   и   Х р а с т,
Ц р в а   и   З м и ј у,
Д е л ф и н а   и   Л а в а,
О р л а   и   Ч о в е к а,
б о г о в е   и   б о г и њ е.

Ох, како си леп, Господе!
Ооох, како си леееп, Господеее!
Ооооооох, како си леееееееп Господеееееее!


Поставите коментар

Друга Ускличница Србици

Е-лектра
А-Ш Сила – степеница
НебоЗемља повезница
Ооој, Електро!

Ж-ивот
ПраСунце жар-жаром сија –
У Васељени све проклија
Ооој, Животе!

З-емља
Мајка Четири са Севера Царства
Сада ра-с-ејана и завађена братства
Оooј, МидгардЗемљо!

И-стина
Једина права религија
Све тајно и чворно одвија
Ој, Истино!

Ј-аје
ЈА ЈЕСАМ – ЈАЈЕ САМ;
Светове ЈА-ЈА ВОД-а спаја.
Ооој, Ја-је!

К-олоВени
РасСија – Срб-и-ја:
АријПочело Тере и Чувари Капија
Ооој, Коло-вени!